Positie Japanse werknemers gewijzigd

Wijziging voor Japanse werknemers

De IND heeft de recente gunstige wijziging in de positie van Japanse werknemers ongedaan gemaakt. Japanse werknemers hebben vooralsnog op grond van een uitspraak van de Raad van State van 24 december 2014  vrije toegang tot de arbeidsmarkt. De Raad van State oordeelde dat Japanners door een meestbegunstigingsclausule in het handelsverdrag Nederland-Japan (1912) en het Nederlands-Zwitsers Tractaat (1875) gelijk moesten worden behandeld als Zwitsers die vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Nederlandse en Zwitserse regering hebben nu een interpretatieve verklaring bij het Tractaat opgesteld, waarin zij verduidelijken dat het verblijf, de vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt van beide landen op basis van het Tractaat onderworpen is aan nationale wetgeving. De verklaring is op maandag 20 juni 2016 gepubliceerd in het Tractatenblad.

De publicatie van de interpretatieve verklaring heeft tot gevolg dat voor Japanse werknemers die in Nederland willen komen werken weer een tewerkstellingsvergunning is vereist. Ofwel de werkgever moet eerst goedkeuring krijgen van het UWV voordat een Japanse werknemer mag worden aangetrokken, of de desbetreffende werknemer moet als kennismigrant aangemerkt kunnen worden. De Staatssecretaris heeft ingestemd met een overgangstermijn tot 1 oktober 2016. Dit betekent dat bij aanvragen om een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) die op of na 1 januari 2016 worden ingediend, weer zal worden getoetst aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), zoals de voorwaarde dat er voor de betreffende arbeidsplaats geen aanbod van binnen de EU aanwezig is.

Japanse werknemers die als gevolg van de bovengenoemde uitspraak van de Raad van State al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’, behouden deze vergunning zolang deze geldig is. Er is dus geen aanleiding om tot intrekking van de verblijfsvergunning over te gaan. Wel zal bij een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, ingediend op of na 11 januari 2017, zal er worden getoetst aan de voorwaarden van de Wav.

Voor vragen over de besproken wijziging voor Japanse werknemers kunt u contact opnemen met een van onze advocaten, telefoon 020 – 6161487, of per email info@altadvocaten.nl.

RELATED POSTS