Verscherpt toezicht op erkend referent

Met de komst van het modern migratiebeleid in 2013 heeft de erkend referent een aantal verplichtingen opgelegd gekregen die gehandhaafd kunnen worden met onder meer boetes. Hiermee heeft de IND de taak gekregen om toezicht te houden op de erkend referent. Inmiddels zijn er ruim vijfduizend erkend referenten (die tezamen ruim 40.000 aanvragen indienden) waarop de IND toezicht moet houden. (NB: De erkend referent heeft onder meer toegang tot een versnelde toelatingsprocedure, waarin de IND binnen twee weken op een verblijfsaanvraag beslist.)

In de periode 2014 t/m 2016 heeft de IND de waarschuwing en de bestuurlijke boete nagenoeg niet ingezet tegen de overtredende erkend referent. Schorsingen van de erkende referent hebben niet plaatsgevonden. Ook is het aantal intrekkingen van de status van erkend referent de afgelopen jaren relatief beperkt gebleven, van 20 intrekkingen in 2014 naar 140 in 2016.

De Inspectie van het Ministerie van SZW heeft om die reden onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het toezicht op de erkend referent. Het onderzoek concentreert zich op het toezicht op de werkgever die optreedt als erkend referent. Op basis van dit onderzoek heeft de Inspectie een aantal aanbevelingen en aandachtspunten geformuleerd. In een brief van Staatssecretaris Mark Habers van 21 november jl. aan de Tweede Kamer gaat hij in op deze aanbevelingen en welke gevolgen dit heeft voor de IND en de uitvoering van het toezicht en handhaving op de erkend referent.

Een van de aanbevelingen van de Inspectie ziet op de informatiepositie van de IND. Een belangrijk deel van de informatiekoppelingen is al gerealiseerd waarbij automatische gegevensuitwisseling plaatsvindt.

  • Strafrechtelijke veroordelingen worden automatisch gemeld bij de IND waarna de verblijfsvergunning wordt bezien op intrekking.
  • Met de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeenten is een automatische koppeling gerealiseerd waarmee gegevens worden geleverd met betrekking tot de burgerlijke staat en verhuismutaties die mogelijk gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

Verder vindt ook niet-geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats. Een belangrijke bron van niet-geautomatiseerde informatie-uitwisseling waar de IND al op grote schaal gebruik van maakt is de inzagemogelijkheid in het Suwinet van het UWV voor de controle op het middelenvereiste. Er is ook informatie-uitwisseling met de Inspectie SZW ten behoeve van signalering van overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Advies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan worden gevraagd om na te gaan of bedrijven nog voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Verder leveren verschillende overheidsorganisaties relevante informatie aan de IND, waaronder de Belastingdienst, de FIOD-helpdesk en de Kamer van Koophandel. Met de Kamer van Koophandel worden inmiddels gesprekken gevoerd over geautomatiseerde gegevenslevering.

Met deze informatiebronnen is de IND al in staat en belangrijk deel van het toezicht op de erkend referent uit te oefenen.

Hoe zich vervolgens de handhaving naar aanleiding deze verscherpte toezicht op de erkend referent precies er uit gaat zien is nog onduidelijk. Gezien de brief van Staatssecretaris Habers is wel duidelijk dat de erkend referent in de nabije toekomst moet rekenen op een toename aan handhavingsmaatregelen in de vorm van waarschuwingen, boete, schorsingen en intrekkingen.

Voor vragen over de verplichtingen van de erkend referent neem gerust contact met ons op, telefoon 020 616 14 87, of email info@altadvocaten.nl. Wij helpen u graag!

 

 

 

RELATED POSTS